1. DATAANSVAR

Møbel- og Tæpperenseriet er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig. Du finder vores kontaktoplysninger nedenfor.

Møbel- og Tæpperenseriet V/Jens-Ole Nielsen

Ryttermarken 2 B

3520 Farum

CVR-nr.: 25329848

Telefon: 44 99 41 41

Mail: [email protected]

  1. Kontaktoplysninger på databeskyttelsesrådgiveren

Hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine oplysninger, er du altid velkommen til at kontakte vores databeskyttelsesrådgiver.

Du kan kontakte vores databeskyttelsesrådgiver på følgende måder:

• På e-mail: [email protected]

• På telefon: 44 99 41 41

• Ved brev: Ryttermarken 2B, 3520 Farum, att: ”databeskyttelsesrådgiver”

  1. FORMÅLENE MED BEHANDLINGEN OG KATEGORIER AF PERSONOOPLYSNINGER

Formålene med behandling af dine personoplysninger er overordnet følgende:

  • Opfyldelse af aftalen med kunden, herunder afhentning, levering af ordren samt fakturering af kunden.

Møbel- og Tæpperenseriet behandler personoplysninger i forbindelse med opfyldelse af kontrakten med kunden. Møbel- og Tæpperenseriet behandler de pågældende oplysninger i forbindelse med den nærmere tilrettelæggelse af udførelsen af ordren, herunder afhentning og levering af ordren samt fakturering af kunden.

Følgende typer af oplysninger behandles som led i heri:

  • Navn, adresse, kontaktoplysninger, herunder e-mailadresse og telefonnummer.

Oplysningerne indhentes alene fra dig.

  1. RETSGRUNDLAGET FOR BEHANDLINGEN

Møbel- og Tæpperenseriet behandler kun oplysninger om kunder i det omfang, det er nødvendigt for opfyldelsen af aftalen med kunden. Disse oplysninger kan derfor som hovedregel behandles uden samtykke fra dig.

Oplysninger som navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse og telefonnummer sker som følge af Møbel- og Tæpperenseriets opfyldelse af aftalen med kunder, jf. persondataforordningens art. 6, stk. 1, litra b.

  1. OPBEVARINGSPERIODEN

Dine personoplysninger opbevares kun så længe, at det er nødvendigt at hensyn til formålet med indsamlingen eller for at opfylde relevant lovgivning.

Herudover opbevares personoplysningerne i fem år efter aftalens ophør for at kunne fastlægge, gøre gældende eller forsvare mod retskrav.

  1. DINE RETTIGHEDER

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig. 

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder skal du kontakte os.

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

Ret til berigtigelse (rettelse)

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Ret til sletning

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

Ret til begrænsning af behandling

Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores eller lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)

Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

  1. KLAGE

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.